Έντυπα

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Παίζουμε ανασκαφή;” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Παίζουμε ανασκαφή;”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Σπίθα, Φλόγα, Φωτιά”

Πληροφορίες για το πρόγραμμα “Σπίθα, Φλόγα, Φωτιά”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο” (pdf)

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή”

Βιβλίο για μαθητές για το πρόγραμμα “Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Νερό πηγή ζωής” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Νερό πηγή ζωής”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Ανακαλύπτοντας το Παρελθόν” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Ανακαλύπτοντας το Παρελθόν”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου” (pdf)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου”

Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα “Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IPs”

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IPs