Ενημέρωση για νέα μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Δομών του Υπουργείου Πολιτισμού

24.03.2020

Αγαπητοί  φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, συνεργάτες, πολίτες

σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από σχετική υπουργική απόφαση “Μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Δομών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας και ορισμός προσωπικού ασφαλείας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 24/3/2020, ΑΔΑ:9Β434653Π4-ΝΙΖ), σε συνέχεια του ΠΝΠ/20-03-2020, άρθρο 38 και της υπουργικής απόφασης ” Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 ” (ΑΔΑ:ΨΗΗΠ4653Π4-Υ12)

Οι εργαζόμενοι του Μουσείου εργάζονται εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως. Για οποιαδήποτε αίτημά σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου mbp@culture.gr και στο τηλεφωνικό του κέντρο 2313306400 ή στο 2313306421 ή με τηλεομοιοτυπία (3213306402) και να συμβουλεύεστε τον ιστότοπό μας www.mbp.gr, όπου βρίσκεται κατάλογος με το προσωπικό του Μουσείου και τα σχετικά e-mails και τηλέφωνα του προσωπικού του https://www.mbp.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C

Σε εξαιρετικές, κατεπείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να εξυπηρετήστε με κατ’ ιδίαν συναντήσεις και μόνον μετά από ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της  Yπηρεσίας προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης εξ’ αποστάσεως.