ΣΟΧ 1/2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

10.06.2024

Ανακοίνωση ΜΒΠ ΣΟΧ 1/2024, αποτελέσματα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ και

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 956/29-4-2024 ΣΟΧ1/2024 (ΑΔΑ 6ΜΙΣ46ΝΛΨ3-ΞΟΟ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) έως επτά (7) μήνες.

Σχετικά αρχεία