Συντελεστές

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Η πράξη «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις ips» με κωδικό ΟΠΣ: 5073662 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ , με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προϋπολογισμό: 112.308,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της εκθεσιακής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας ομάδων μαθητών στο Μουσείο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συλλογή των βυζαντινών σφραγίδων που διαθέτει και εμπλουτίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματά του με μια νέα θεματική ενότητα.

Παράλληλα,  το Μουσείο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες μάθησης και ψυχαγωγίας εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές απομακρυσμένων σχολικών μονάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στο Μουσείο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας πρωτότυπης ψηφιακής εφαρμογής.

Τελικός στόχος όλων είναι να επιτελέσει το Μουσείο τον κοινωνικό του ρόλο με έναν εξωστρεφή, ευχάριστο τρόπο, προσαρμοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα και την ψηφιακή εποχή.

Ειδικότερα το αντικείμενο της πράξης κινήθηκε σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

Α. Την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος και δημιουργικού εργαστηρίου σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα τον επίσημο τρόπο επικοινωνίας του οργανωμένου βυζαντινού κράτους και των οργάνων του, τη μορφή και τη χρήση των σφραγίδων στο Βυζάντιο, αλλά και τον παραλληλισμό τους με τη μοναδική διεύθυνση ip στον σημερινό παγκόσμιο ιστό.

Β. Την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μέσω της ανάπτυξης ψυχαγωγικής-εκπαιδευτικής web-based εφαρμογής, η οποία θα έχει ως στόχο τη διάκριση δομικών στοιχείων των παραστάσεων των μολυβδόβουλλων και θα παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης σφραγίδας της επιλογής του συμμετέχοντα με προσθήκη των εξατομικευμένων στοιχείων του.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υλοποίησε τη συγκεκριμένη πράξη στο διάστημα 2021-2023 απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

 Ομάδα Επίβλεψης Έργου:

Διοικητής Ψηφιακού Έργου:

Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Επιχειρησιακός Συντονιστής Ψηφιακής Δράσης:
Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων:

Ευδοκία Σαμολαδά, ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου:

Μαρία Πολυχρονάκη, Αρχαιολόγος

Διοικητική υποστήριξη της Πράξης:

Μιχαήλ Χώρης, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού

Παρασκευή Παπαδοπούλου, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Λογιστικού

Επιστημονική Ομάδα Έργου:

Δρ Αναστάσιος Αντωνάρας, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Δρ Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Βεροπουλίδου, Αρχαιολόγος – Αρχαιοζωολόγος,

Δρ Χρυσούλα Μπελέκου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Χριστίνα Παπαοικονόμου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Μαρία Πολυχρονάκη, Αρχαιολόγος

Ευαγγελία Φουρλίγκα, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

Εταιρεία  Seagull Space – Θάνος Καρτσόγλου