Οι ζωγραφιές σας από τις δράσεις


Ζωγραφιές μαθητών δημοτικού από το πρόγραμμα Όψεις της καθημερινής ζωής


Ζωγραφιές μαθητών δημοτικού από το πρόγραμμα “Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες”