Οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων

Για οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οδηγίες χειρισμού

Αίτηση δήλωσης κατοχής-κυριότητας

Υπεύθυνη δήλωση δίωξης

Υπεύθυνη δήλωση μη δίωξης

Αναζήτηση ποινικού μητρώου

Απόδειξη κληρονομικής διαδοχής