Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στην ΣΟΧ 1/2024

22.05.2024

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 23/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. έως και 03/06/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 956/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΙΣ46ΝΛΨ3-ΞΟΟ) ΜΒΠ ΣΟΧ1/2024 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι πέντε (5) μήνες έως και επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2024.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
https://www.gov.gr/. /.

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Η αποστολή αίτησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν γίνεται αποδεκτή. H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr, στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Μουσείου (https://www.mbp.gr/).

Σχετικά αρχεία