Διευκολύνοντας την απασχόληση και την εργασιακή κινητικότητα νέων με και χωρίς αναπηρίες

04.11.2019

ERASMUS+, KA1 – Learning Mobility of Individuals Youth mobility, Εγκεκριμένο από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΣΚΟΠΟΣ του σχεδίου είναι να συζητήσει το ζήτημα της ανεργίας, της εργασιακής κινητικότητας και του brain drain, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, (Ι) προτείνοντας διαδικασίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση-κινητικότητα στην αγορά εργασίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της κάθε χώρας, (ΙΙ) υποδεικνύοντας εργαλεία/βάσεις δεδομένων και τρόπου διαχείρισης των απαιτήσεων και των προσφορών της αγοράς εργασίας, (ΙΙΙ) παρουσιάζοντας τρόπους συγγραφής ενός άρτιου βιογραφικού στο οποίο θα αναδεικνύονται γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες του υποψηφίου, (ΙV) εξοικειώνοντας νέους και εργαζόμενους με νέους με τη διαδικασία της συνέντευξης ώστε να καταστούν ικανοί να παρουσιάσουν τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ και V) επικεντρώνοντας περιεχόμενο και μεθόδους σε εκείνες τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για ομαλή είσοδο του εργαζόμενου στο καινούργιο εργασιακό περιβάλλον.

Συμμετέχοντες οργανισμοί: Society in Progress, 1o KEΣΥ Β’ Θεσσαλονίκης,  ASOCIACION XUVENIL VRENZA/Spain,  INNOVAEurope/Italy,  Damski club – Pavlikeni/Bulgaria,  Ege Ekoturizm Dernegi/Turkey,  Tar Község Önkormányzata/Hungary.