ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2024 του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (αρ. πρωτ.: 1662/02-07-2024 -ΑΔΑ: Ψ7ΦΛ46ΝΛΨ3-ΛΑ2)

03.07.2024

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 956/29-4-2024 ΣΟΧ1/2024 (ΑΔΑ 6ΜΙΣ46ΝΛΨ3-ΞΟΟ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) έως επτά (7) μήνες.

 

Σχετικά αρχεία