Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)

04.07.2018

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)

Σχετικά αρχεία