Αίθ. 5 - Οι Δυναστείες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Στην αίθουσα, η οποία εγκαινιάσθηκε στις 10-11-2000, παρουσιάζονται οι δυναστείες του Βυζαντίου από τα χρόνια του Ηρακλείου (610-641) μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, μέσω γενεαλογικών δέντρων, νομισμάτων, νομισματικών θησαυρών και σφραγίδων με αντίστοιχο εποπτικό υλικό. 

Εκθέματα