Οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων

Για οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Επισυναπτόμενα